Školenia

ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (Zákon č. 343/2015 Z.z. o VO)

Pozývame Vás na pracovný seminár

ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) dňa 14.11.2018.

Cena semináru: 65 € s DPH

Obsah: Cieľom školenia je oboznámenie nielen verejných obstarávateľov a obstarávateľov s aktuálnymi zmenami pri zadávaní zákaziek financovaných z fondov EÚ. Zaoberať sa budeme taktiež kontrolou takýchto verejných obstarávaní, t.j. eliminovaním možných pochybení v procese. K okruhom bude vedená diskusia a riešené Vaše poznatky, skúsenosti, problémy a ktorými ste sa vo svojej praxi stretli s vysvetlení zo strany lektora.   

 

Seminár je určený pre záujemcov o získanie teoretických vedomostí – začiatočníkov  i pre záujemcov – špecialistov z praxe.

 

Tematické okruhy:

 

  • Zadávanie zákaziek financovaných z fondov EÚ 
  • SYSTÉM RIADENIA EŠIF
  • ZÁKAZKY DO 15 000 EUR BEZ DPH
  • ZÁKAZKY NAD 15 000 EUR BEZ DPH
  • ZÁKAZKY S VYUŽITÍM EKS
  • POSTUPY PRI KONTROLÁCH ZÁKAZIEK FINANCOVANÝCH Z FONDOV EÚ
  • ZMENA ZMLUVY
  • ZMENA PONUKY

 

Odborný garant:

Mgr. Katarína Hreusová

Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, Eurokonzult, s.r.o.

Súbory na stiahnutie

Školenie na získanie odbornej spôsobilosti pre prácu v potravinárstve

Dňa 23.10.2018

Na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení musia pracovníci, ktorí prichádzajú do akéhokoľvek styku s požívatinami, resp. vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť spĺňať dve požiadavky:
zdravotnú a odbornú spôsobilosť pre túto prácu
Odborná spôsobilosť sa preukazuje, buď dosiahnutým odborným vzdelaním v odbore, alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti pre prácu v epidemiologicky závažnej činnosti. 


Bližšie informácie: Alena Bačinská,
telefón: 041/72 320 65, 0918 616 920
e mail: bacinska1@seznam.cz


Cena za školenie: 31,- EUR s DPH

Súbory na stiahnutie